Termeni generali

Site-ul eoverart.ro este administrat de către EOVERART MARKETING AGENCY SRL

Email : contact@eoverart.ro

cu sediul in Str. Fdt.Hărmanului nr. 174A, Brașov, Brașov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/113/2021 Cod de Identificare Fiscala 43579802, Tel. +40 725217944 Email: contact@eoverart.ro

Vă rugăm sa citiți acești termeni si condiții cu atenție pentru folosirea in cele mai bune condiții a site-ului. Utilizarea acestui site implica acceptarea tacita a termenilor si a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

In calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului # își rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment conținutul acestuia, precum si Politica de confidențialitate, Termenii si condițiile de folosire, fără o notificare prealabila. Astfel, va rugam sa vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii si condițiile pe care ați agreat sa le respectați.

1 - SCOPUL

Termenii si condițiile generale de vânzare (in cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de servicii de către EOVERART MARKETING AGENCY SRL prin intermediul inchiriezutilajeconstructii.ro către Cumpărător si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

In acest TCGV, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător: persoana juridică, firma, companie sau alta entitate juridică care emite o comanda.
 • Vânzător: societate comerciala EOVERART MARKETING AGENCY SRL având sediul social in in Str. Fdt.Hărmanului nr. 174A, Brașov, Brașov.
 • Bunuri si Servicii: orice proiect la cheie sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Serviciile si Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Servicii, efectuând plata acestora.
 • Contract: Comanda confirmata de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
 • Drepturi de proprietate intelectuala (in cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate si înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificații: toate specificațiile si/sau descrierile serviciilor așa cum sunt precizate in comanda.

2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul inchiriezutilajeconstructii.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusa din următoarele documente, in ordinea importantei:

 • Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare si facturare)
 • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 • TCGV

Daca Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

3 - VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

4 - EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile si specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fiselor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu site-ul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

 1. - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum si însemnele grafice, sunt mărci înregistrate in proprietatea EOVERART MARKETING AGENCY SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

7 - CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne in proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8 - TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, in cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Cumpărătorul întârzie din vina sa facă plata mărfurilor in termenul prevăzut in factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrând-se in termen de 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

9 - FACTURARE - PLATI

Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

9.1 Odată ce plata a fost efectuata către Vânzător, prezentul acord devine contract din punct de vedere juridic. Conform legii 365 din 2002 art.9.

9.2 Preturile afișate pe inchiriezutilajeconstructii.ro pot fi modificate fără o anunțare prealabila a utilizatorilor. Preturile nu sunt cu titlu de oferta garantata si nelimitata in timp.

9.3 Preturile pachetelor si serviciilor oferite sunt însoțite de specificații tehnice. In cazul in care beneficiarul solicita alte servicii cu alte specificații tehnice, inchiriezutilajeconstructii.ro poate solicita sau nu un preț diferit decât cel afișat pe site.

10 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

Livrarea serviciilor

Vânzătorul se obliga sa furnizeze Bunurile si Serviciile in termenele stipulate in contractul de colaborare din părți.

11 - ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comanda. In cazul in care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce conferă Cumpărătorului (numai in condițiile actului normativ menționat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunțe unilateral Contractul, urmând sa primească in termen de 30 de zile de la denunțarea unilaterala in scris (document semnat de Cumpărător si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) prețul Contractului, condiționat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vânzătorul are dreptul ca atunci când considera ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție sa solicite daune interese către Cumpărător, in condițiile legislației.

12 - GARANTII

Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu excepția uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare.

13 - TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate electronic la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului pe adresele de email furnizate de Cumpărător.

14 - RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările si ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor.

15 - RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrarea acestora.

Vânzătorul va fi răspunzător in cazul in care sub-contractanții si/sau partenerii săi de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

16 - PRET DERIZORIU

Vânzătorul face toate eforturile in a furniza informații corecte despre prețul si caracteristicile produselor. E posibil ca unele preturi sa fie eronate. In cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul sa anuleze comanda Cumpărătorului.

18 - INCALCARE - TERMINARE

Daca vânzătorul nu executa obligațiile sale, inclusiv in perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat intre Parți in termen de 30 zile de la notificare. Cumpărătorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, înainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vânzătorului.

19 - FORTA MAJORA

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

20 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

21 - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Te rog sa parcurgi ACORDUL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

22 - FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

23 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea si executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediu Vânzătorului.

21 - PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerința legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Părţile de vor strădui împreuna sa convină asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor inițiale. Părţile in contract vor fi considerate contractanți independenți si nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnata de ambele părți.